วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ ในการออกใบกำกับภาษีเพิ่มเติมตามประกาศกรมสรรพากร

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9และใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 นอกจากจะต้องจัดทำรายการที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายแล้ว ยังต้องจัดทำรายการใหม่เพิ่มขึ้นในเอกสารดังกล่าว ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194-196( http://www.rd.go.th/publish/48232.0.html ) ซึ่งรายการที่ต้องจัดทำเพิ่มขึ้น มีดังนี้

1. รายการข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่….” ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามที่ปรากฏในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ โดยเป็นสถานประกอบการที่ได้ขายสินค้าหรือบริการ
2. รายการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ 13 หลัก หรือหมายเลขบัตรประชาชน
3. รายการข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่….” ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามที่ปรากฏในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยเป็นสถานประกอบการซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

ดังนั้นเพื่อให้การออกใบกำกับภาษีได้ถูกต้อง และเพื่อท่านจะได้นำใบกำกับภาษีไปใช้ขอคืนภาษีซื้อได้ถูกต้อง ไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม บริษัทฯ จึงใคร่ขอสำเนาภพ.20 ที่แสดงเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ส่วนกรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ใคร่ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อบริษัทฯ จะได้นำข้อมูลไปบันทึกในระบบให้ถูกต้องต่อไป

โดยสามารถส่งเอกสารมาทางแฟกซ์ 02-397-7203 หรือ Email : puwapat@techexcellent.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

 

ขอแสดงความนับถือ

ภูวพัชญ์ บัวผ่อง
ผู้จัดการ
บริษัท เทค เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01055 530 78244
โทร. 02-397 7201-2 , 02-720 9755-7 แฟกซ์ 02 397-7203
มือถือ.089-776-9893